Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger:

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient, indsamler og behandler Lægerne Allégade som dataansvarlig en række oplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6  og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan lægerne Allégade bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger:

Lægerne Allégade indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig, i det omfang det er relevant for netop dig.

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr. Personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer, uddannelse og rygerstatus.

Særlige kategorier af personoplysninger:

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scaningssvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt evt. religiøse forhold.

Formål:

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig.
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning af kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtigelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU´s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning f.eks.
 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsudbrud og rapportering til individer og myndigheder

Frivillighed:

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder:

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger o overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger:

I det omfang der er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis der er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og damstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge  gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger:

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 6 (1) (c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9 (2) © og (h).
 • Herunder er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6 bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalbekendtgørelsen) særligt §§5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.
 • Medicinordinationer på recept samt vaccinationer sendes via IT tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens §157 og bekendtgørelsen om recepter og dosisdispensering af lægemidler særlig kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelsen om indberetning af oplysninger i kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a) og 9 (2) (a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens §43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende efter reglerne i sundhedslovens §45.

Tilbagekaldelse af samtykke: Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen  forud for tilbagekaldelse af samtykket herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere:

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 • Sygesikringen
 • Systemhuset CGM (lægejournalsystem)
 • Ipnordic (ip-telefoni)
 • DAK-E (digitale forløbsplaner)
 • DMDD, Webreq og webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgernes svar på spørgeskemaer)

Opbevaringsperiode:

Vi opbevarer personoplysninger om dig så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen §15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine oplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endelig afsluttet.

Dine rettigheder:

Du har, med lovens begrænsninger, visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til datapotabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (profilering).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i §14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse/tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed herunder Datatilsynet.

Kontakt:

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på 66121200.

Adresseoplysninger på klinikken.

Allégade Lægerne

Allégade 73

5000 Odense C.

Dato: 18/10-21

Bestil tid, forny medicin, skriv til lægen.
Login herunder:

Konsultation Telefontid
Mandag 8.00 – 16.00 8.00 – 11.45
Tirsdag 8.00 – 16.00 8.00 – 11.45
Onsdag 8.00 – 16.00 8.00 – 9.00
Torsdag 8.00 – 17.00 8.00 – 11.45
Fredag 8.00 – 16.00 8.00 – 11.45

Allégade Lægerne

Allégade 73
5000 Odense C
Tlf.: 66 12 12 00

Parkering
Der er fire parkeringspladser i tilknytning til klinikken med 1 times gratis parkering ifm lægebesøg. Husk at sætte P-skiven. Derudover er der i reglen muligt at parkere på Allégade hvor der er fri parkering og timeparkering i forskellige områder. Allégade er ensrettet mod vest!

Bus
Odense bybus linie 110 eller 111 fra Banegårdscentret.